MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- TARAFLAR


1.1-SATICI:

Unvanı:
Adresi: 
Telefon:
Fax:
E-mail:

1.2- ALICI:


Adı/Soyadı/Unvanı:
Adresi:
Telefon:
E-mail:

 

https://ponetmaison.com/ adresinde üyelik sırasında vermiş olduğunuz bilgiler doğru kabul edilir. İşbu mesafeli satış sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamında bundan böyle SATICI ve ALICI ayrı ayrı “Taraf”, beraberce “Taraflar” olarak anılacaktır.

 
MADDE 2- KONU

 
İşbu Sözleşme’nin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait https://ponetmaison.com/ internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN 

 

Ürün Adı 

Adet 

Toplam Ürün Tutarı 

Kargo Ücreti

Vade Farkı

 

KDV

Genel ToplamÜrünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme şekli:

Teslim Edilecek Kişi/Kuruluş:,

Teslimat adresi:

Fatura Adresi:

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, https://ponetmaison.com/ internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ile teslimat koşulları ve cayma hakkı konusunda ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu; elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini ve sonrasında malı sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. https://ponetmaison.com/ internet sitesinde yer alan ön bilgilendirme işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

4.2. ALICI’nın, sipariş ekranında “Mesafeli Satış Sözleşmesini Okudum” butonunu tıklayarak sipariş işlemini tamamlaması, bu Sözleşmenin okunduğu ve kabul edildiği anlamına gelir.

4.3. 500-TL’ye kadar olan satışlarda Ürün’ün teslimine ilişkin kargo masrafları Alıcı’ya aittir. Satış bedelinin 500-TL’yi aşması halinde ise bu tutar SATICI tarafından karşılanacaktır. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 

4.4- SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde kargo firmasına teslim edilmesinden sorumludur. ALICI, ise Sözleşme konusu ürünü kargo şirketinden teslim almadan önce muayene ederek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayacaktır. Ürünün teslim alınması ve hasarlı olduğuna ilişkin herhangi bir tutanak tutulmaması halinde ürünün hasarsız ve sağlam olarak teslim edilmiş olduğu kabul edilecektir.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin ALICI tarafından kabul edilmiş olması ve bedelinin ALICI tarafından ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

4.6- Ürünün tesliminden sonra herhangi bir sebeple ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. 

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü teslim edemez ise, durumu üç gün içerisinde ALICI'ya  yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar bildirim tarihinden itibaren en geç 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Bunun dışında ALICI, SATICI’dan herhangi bir tazminat talep etme hakkına sahip olmadığı gibi, bu durumda SATICI’nın temerrüdünden de bahsedilemez.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

5.1- ALICI, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya info@ponetmaison.com adresinden bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır.

5.2- Cayma hakkının kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği gönderilmesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden  14 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.

5.3- Cayma hakkının kullanılması halinde ALICI Ürün’ü SATICI’ya en kısa zamanda anlaşmalı kargo şirketleri vasıtasıyla iade etmekle yükümlü olup; iade sonrasında Ürün SATICI tarafından muayene edilecektir. Muayene sırasında Ürün’ün kullanılmış olduğunun yahut hasarlı olduğunun tespit edilmesi halinde SATICI tarafından bedel iadesi yapılmayacaktır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HALLER

Taraflar, aşağıdaki hallerde cayma hakkının kullanılamayacağı hususunda mutabıklardır:

-Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

-Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

-Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

 

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

ALICI, aynı zamanda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’unun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerinin çerçevesinde tüketici sıfatını taşıyor ise; başvurularını 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereğince ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınıra kadar İl ve İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri bu parasal sınırları aşan uyuşmazlıklarda ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemelerinde gerçekleştirebilecektir. Tüketici sıfatını haiz olmayan ALICI’lar bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal yollara müracaat söz konusu olacaktır.

MADDE 8 – BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ 

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve iletişim logları dahil her türlü bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE  9 - TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Kredi kartı ile yapılan işlemler sebebiyle kredi kartının ait olduğu bankanın SATICI aleyhine hukuki yollara başvurması halinde; SATICI doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her koşulda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI'nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

MADDE 10 - FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

10.1- ALICI’ya satışı gerçekleştirilen tüm materyal ve benzeri dokümantasyonun tüm mülkiyet hakları, fikri ve sınai mülkiyet hakları ve diğer hakları yalnızca ve münhasıran SATICI’ya aittir. Ürünle birlikte sağlanan üçüncü şahıs üretici/ithalatçı/tedarikçilere ait promosyon/aksesuar ve benzeri ürünler varsa, bu materyallere ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları dahil tüm haklar materyalde belirtilen üçüncü şahıslara aittir.

10.2- ALICI, sipariş konusu ürünlere/hizmetlere yönelik veya bu kapsamdaki herhangi bir materyal veya dokümantasyon ile ilgili, burada belirtilen şahsi kullanım lisansı dışında, hiçbir hak elde etmemektedir. ALICI, sipariş konusu mala/hizmete ilişkin bedelin ödenmesi koşuluyla, yalnızca sipariş konusu ürün veya hizmeti, kendi kişisel amaçları doğrultusunda kullanmak üzere münhasır olmayan ve süresiz bir şahsi kullanma lisansı edinmiş olacaktır.

10.3- ALICI’nın, sipariş ettiği fikri mülkiyet konusu Ürün’leri; çoğaltma, işleme, yayma, ticari amaçla kullanma, kiralama, bağışlama vb. açıkça izin verilmemiş hiçbir işlemi gerçekleştirme hakkı bulunmamaktadır. Çoğaltma, yayma ve ticari amaçla kullanımı dahil bu Sözleşme’de açıkça izin verilen kullanım dışında her türlü kullanım, lisanssız kullanım teşkil etmekte, SATICI’nın fikri mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelmekte ve ihlali gerçekleştirenlerin cezai ve hukuki sorumluluğunu gerektirmektedir. Lisans ihlali teşkil eden fiilleri gerçekleştiren kişilere karşı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında tüm hukuki yollara başvurulacaktır.

MADDE 11 - DİĞER HÜKÜMLER

11.1- ALICI, Tüketici tanımına giriyorsa; bu Sözleşme’de açıkça düzenlenmeyen hallerde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve diğer geçerli mevzuat hükümleri uygulanır. ALICI’nın Tüketici tanımına girmemesi halinde, işbu Sözleşme hükümlerinde Tüketici mevzuatı kapsamında öngörülmüş hükümler uygulanmayacak olup Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

11.2- SATICI, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin satış koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. SATICI’nın satış koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, her alışveriş/kullanım öncesinde koşullarının düzenli olarak takibi ve okunması gereklidir.

11.3- ALICI, SATICI’nın yazılı izni olmadan, bu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’deki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü bir şahsa devredemez. SATICI, şahsen gerçekleştirme yükümlülüğü bulunmayan hallerde, bu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini, önceden izin almaksızın üçüncü şahıslara devredebilir.

11.4- Bir hükmün veya hükmün bir kısmının yetkili mahkeme tarafından geçersiz ya da uygulanamaz bulunması durumunda, diğer hükümlerin geçerliliği ve uygulanabilir kısmı bundan etkilenmeyecek ve yürürlükte kalmaya devam edecektir.

11.5- 12 (on iki) maddeden ibaret işbu Sözleşme hükümlerini okuyarak ve ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.